Категория А1

Към нея приспадат мотоциклети с работен обем на двигател до 125см3, с максимална мощност не по голяма от 11kW и с отношение мощност/тегло, kW/kg, не превишаващо коефициент 0,1 kW/kg .

ИЗИСКВАНИЯ И ДОКУМЕНТИ

При записване за курса обучавания трябва да има навършени 15 години и 9 месеца.

  • Диплома за завършено минимум основно образование (издадена преди 2017г.) или свидетелство за завършен 10-ти клас (след 2017г), като всяка друга по висока степен на образование се приема.
  • Валидна (във срок), както и без наранявания лична карта.
  • Валидна шофьорска книжка (при наличието на такава) и контролен талон (ако има влезли в сила нарушения се представя и наказателно постановление в срок или постановление за удължаване на срока действие на акта)
  • Снимка (паспортен формат)

забележка: При записване се представят копия на дадените документи, като се представят и оригиналите за сверка.

ОБУЧЕНИЕТО ПРЕМИНАВА ПРЕЗ ДВА ЕТАПА

  • ТЕОРИЯ

При притежание на кат.В се преминават 4 учебни теоретични часа по 45 мин. на учебен час. В обучението се акцентира върху устройство на мотоциклета. В този случай теоретичен изпит не се държи.

Ако кандидата не притежава кат.В преминава 36 учебни часа по „Безопасност на движението“ и 4 часа „Устройство на мотоциклета“.

  • ПРАКТИКА

– Преминават се задължително 20 учебни практични часове

– Първоначално запознаване със устройството и функционирането на мотоциклета

– Управление на полигон

– Управление в градски условия и интензивен трафик

И др. според нуждите на курсиста и преценка на обучаващия го инструктор.